10+ jaar ervaring
Gecertificeerd personeel
Uw lokale partner
Zonion

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

In deze Algemene Voorwaarden gebruiken we de volgende begrippen met de daarbij aangegeven betekenis. Gedefinieerde begrippen worden in de verdere tekst met een hoofdletter aangegeven.

 • Opdrachtnemer: Zonion.nl gevestigd in Dronten en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 39075021.
 • Koper: De partij die de opdracht verstrekt aan de opdrachtnemer tot het geven van advies, het kopen van zonnepanelen, omvormers en toebehoren en/of het plaatsen van de zonnepanelen, omvormers en toebehoren.
 • Overeenkomst(en): Iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en Koper, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst.
 • Installatie: Het feitelijk ter beschikking stellen en installeren van zonnepanelen, omvormers en toebehoren op de door de Koper aangegeven locatie.
 • Goederen: Alle materialen die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Koper (zullen) worden (af)geleverd.
 • Adviseur: Een door de opdrachtnemer bevoegde en kundig persoon op het gebied van pv-systemen, waar ook de aanschaf van een Installatie kan worden afgesloten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten van Opdrachtnemer, gesloten vanaf 1 maart 2020 met betrekking tot de verkoop, leveren, installatie, onderhoud en service van zonnepanelen en alle aanvragen, advies en aanbiedingen daartoe aan de Koper.
 2. Door aanvaarding van de door Opdrachtnemer aangeboden Overeenkomst, aanvaardt de Koper tevens de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Op van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Koper slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 1. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van dertig (30) dagen, tenzij er een andere termijn in de offerte staat vermeld. Tot aan het moment dat een offerte door de Koper is ondertekend en is verzonden naar Opdrachtnemer, heeft Opdrachtnemer het recht de offerte in te trekken of te wijzigen. Offertes worden via internet en email aangeboden.
 2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat door de Koper ondertekende offerte door Opdrachtnemer is ontvangen en aanvaard. Het al dan niet tot stand komen van de overeenkomst wordt door Opdrachtnemer binnen 7 dagen na ontvangst van de ondertekende offerte aan de Koper schriftelijk medegedeeld. De wettelijke termijnen die gelden voor het aangaan van overeenkomsten via internet worden hierbij in acht genomen.
 3. Alle aanbiedingen / offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt gedurende de geldigheidsduur van de offerte.
 4. Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen, opbrengstberekeningen, terugverdientijden, subsidiebedragen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de Koper om de Overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan Opdrachtnemer, zijn voor risico van de Koper.
 5. Door Opdrachtnemer worden slechts Goederen en Installatie aangeboden en uitgevoerd zoals in het informatiemateriaal is omschreven.
 6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de installatiewerkzaamheden uit te besteden aan een derde.
 7. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de Installatie en Goederen worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Opdrachtnemer garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en Goederen volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst.
 8. Door aanvaarding van de offerte door de Koper komt een bindende Overeenkomst tot stand. Door aanvaarding van de offerte garandeert de Koper dat de constructie van de onroerende zaak geschikt is voor de Installatie van de Goederen indien de Koper hiervoor geen garantie kan geven dan is het mogelijk op basis van meerkosten een inspectie te laten doen door een derde partij en dat een bouwvergunning en/of overige medewerking of toestemming van derde partijen (waaronder begrepen een vereniging van eigenaren of een gemeenschap waar de Koper en/of de onroerende zaak of het appartementsrecht deel van uitmaakt) vóór de Installatie van de Goederen verkregen, of niet vereist, is.
 9. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor (voor en tijdens installatie van de goederen, mede tijdens onderhoud en service van de geïnstalleerde Goederen) bij twijfel van item 7, 8 van dit artikel, een extern bedrijf in te schakelen voor advies in deze, op kosten van de Koper, mits die vooraf tussen Opdrachtnemer en Koper is afgestemd en schriftelijk is bevestigd. Indien hier uit een negatief advies voor de Installatie/ onderhoud/service volgt, al dan niet voor de veiligheid van de monteurs, behoudt Opdrachtnemer zich het recht om de offerte of order te annuleren; of onderhoud en/ of service (contract) niet uit te voeren.
 10. Opdrachtnemer zal in beginsel de zonnepanelen leveren die met de Klant zijn overeengekomen. Gezien de technologische ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen, is Opdrachtnemer echter te allen tijde gerechtigd om andere, technisch gelijkwaardige, dan wel nieuwere versies van de zonnepanelen leveren, wanneer dit om praktische of commerciële redenen redelijkerwijs niet anders van Opdrachtnemer mag worden verwacht, zonder dat dit leidt tot prijsverhoging voor de Klant. Afwijkingen in de (specificaties van de) geleverde zonnepanelen ten opzichte van hetgeen in de offerte is opgenomen, leveren in beginsel geen grond op tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 4 – Prijzen

 1. Alle prijzen zijn, indien niet anders overeengekomen, uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
 2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en/of zoals vermeld in de actievoorwaarden en/of offerte.
 3. De Koper is de prijs verschuldigd die Opdrachtnemer in haar bevestiging conform artikel 3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Opdrachtnemer worden gecorrigeerd.
 4. Bezorgkosten zijn inbegrepen in de prijs, tenzij er in de offerte anders staat vermeld.

Artikel 5 – Betaling en zekerheid

 1. Betaling dient te geschieden in twee termijnen via overschrijving op het rekeningnummer van Opdrachtnemer dat vermeld staat op de offerte: – De eerste termijn van 30% van het totaal bedrag van de offerte moet binnen 10 dagen na het tekenen van de offerte zijn bijgeschreven op de rekening van Opdrachtnemer. Daarna zal Opdrachtnemer over gaan tot het uitvoeren van de werkzaamheden. Indien de eerste termijn niet is voldaan, zal Opdrachtnemer contract opnemen met Koper. – De tweede termijn van 70% van het totaal bedrag van de offerte zal door Koper bij oplevering van de Installatie worden voldaan. – Indien Koper niet heeft voldaan aan de hierboven genoemde punten met betrekking tot betaling, kan Opdrachtnemer de Koper in verzuim / gebreke stellen. Eventuele kosten die gemaakt moeten worden door Opdrachtnemer om de betaling van Koper te ontvangen kunnen door Opdrachtnemer in rekening worden gebracht bij Koper.
 2. Koper heeft 14 dagen bedenktermijn. De 14 dagen gaan in nadat de offerte is getekend, maar zijn niet meer geldig indien Opdrachtnemer de werkzaamheden op schriftelijk verzoek van Koper binnen de 14 dagen na tekenen van de offerte al heeft uitgevoerd.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Koper of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van de Koper wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de Koper onmiddellijk opeisbaar zijn (zie ook artikel 11). hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te gesteld onder vermelding van een redelijke termijn voor nakoming.
 4. Alle door Opdrachtnemer geleverde Goederen blijven eigendom van Opdrachtnemer tot aan het moment van complete voldoening van al het geen Opdrachtnemer in verband met de Overeenkomst van de Koper te vorderen heeft, schade, kosten en rente, indien van toepassing, daaronder begrepen. De door Opdrachtnemer ingeschakelde elektriciens baseren zich voor de Installatie op de door Opdrachtnemer verrichte visuele inspectie van de locatie waar de Installatie dient te worden bevestigd. Indien tijdens de Installatie blijkt dat de aangetroffen situatie onverwacht afwijkt van de situatie zoals deze tijdens de visuele inspectie bleek, zullen Opdrachtnemer en de Koper conform artikel 7 in overleg treden hoe om te gaan met de eventueel hieruit voortvloeiende meerkosten.
 5. Opdrachtnemer is, in beginsel, niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn, dit met in achtneming van artikel 7.
 6. De Koper draagt er zorg voor dat de locatie van de Installatie vrij is van enige obstakels die de voortgang van de Installatie zouden kunnen belemmeren.
 7. Het risico voor de door Opdrachtnemer te leveren Goederen is voor de Koper vanaf het moment dat die zaken als geleverd gelden als bedoeld in lid 1.
 8. De eigendomsoverdracht van de Installatie vindt plaats na Installatie en als alle betalingen zijn voldaan.

Artikel 6 – Installatie

 1. Het personeel van Opdrachtnemer c.q. de door haar ingeschakelde derde, verkrijgt zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang tot de plaats waar zij de werkzaamheden zullen uitvoeren. Daarbij zal Opdrachtnemer de werkzaamheden kunnen blijven aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Koper heeft medegedeeld en Koper hiermee akkoord is gegaan.
 2. De toegangswegen tot de plaats van opstelling zijn geschikt voor het benodigde transport. Dit zal ook door de Adviseur worden aangegeven.
 3. De aangewezen plaats van opstelling is geschikt voor opslag en montage.
 4. Opdrachtnemer draagt er voor zorg dat alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd ten einde in het kader van de montage/Installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
 5. Koper garandeert dat de locatie waar de Installatie geplaatst worden asbestvrij is. Indien hierover twijfel is dan is het mogelijk tegen meerkosten een advies van derden hierover te vragen.
 6. Koper draagt het risico (naar redelijkheid) voor schade veroorzaakt door: – onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; – onjuistheden in de door Koper verlangde constructies en werkwijzen; – gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door de Koper ter beschikking worden gesteld; – gebrek aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.
 7. Indien tijdens het uitvoeren van de (Installatie) werkzaamheden door Opdrachtnemer schade wordt toegebracht aan derden of aan zaken, anders dan gebruikelijke en noodzakelijk kleine schade die samenhangt met de Installatie, zal de Koper Opdrachtnemer onverwijld, en in ieder geval binnen 5 werkdagen nadat de Koper de schade heeft geconstateerd, op de hoogte stellen indien Opdrachtnemer de Koper hier zelf nog niet op heeft gewezen.
 8. Meerwerk, dat wil zeggen door de Koper gewenste wijzigingen van en toevoegingen aan de Installatie, zullen door de Koper schriftelijk met de Opdrachtnemer worden overeengekomen en aan Opdrachtnemer worden betaald.
 9. Door de installateurs wordt samen met Koper na de Installatie een check gedaan, bij goed vinden tekent Koper voor de Installatie-acceptatie. Waarna de betaling van de tweede termijn zal volgen (zie artikel 5).

Artikel 7 – Garantie

 1. De garantie van Opdrachtnemer op alle door haar te leveren Goederen beperkt zich uitdrukkelijk tot de garantie die zij van haar leveranciers betreffende de Goederen heeft gekregen. De garantietermijn zal tenminste de wettelijke garantietermijn omvatten. De tekst van deze garanties is op aanvraag beschikbaar bij Opdrachtnemer.
 2. Met het aangaan van de Overeenkomst verklaart de Koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze garantiebepalingen. Mocht sprake zijn van gebreken die onder de bedoelde garanties vallen zal Koper deze binnen 14 dagen na constatering schriftelijk melden aan Opdrachtnemer.
 3. De vermogensgarantie op de zonnepanelen zijn beschreven in de garantiedocumenten van de fabrikant van de PV Zonnepanelen. De tekst is op te vragen bij Opdrachtnemer.
 4. De zaakgarantie (gebreken veroorzaakt door ondeugdelijk materiaal, een gebrekkige afwerking of constructie als gevolg waarvan de zaken niet meer kunnen functioneren als onderdeel van een pv installatie) bedraagt voor de zonnepanelen twee jaar na levering en installatie en voor de overige onderdelen van het systeem (omvormer en bevestigingsmateriaal) vijf jaar na levering en installatie.
 5. De garantietermijn voor de installatiewerkzaamheden is één jaar na levering.
 6. Indien een gebrek aan de Goederen onder de in lid 1 bedoelde garantie valt zal Opdrachtnemer, naar haar keuze, de Goederen binnen een redelijke termijn herstellen of vervangen.
 7. Koper kan slechts vervanging van de Goederen of ontbinding van de Overeenkomst vorderen indien is komen vast te staan dat Opdrachtnemer het gebrek niet binnen een redelijke termijn kan herstellen en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de Overeenkomst beantwoordt, tenzij de afwijking van het overeengekomen, gezien haar geringe betekenis, een ontbinding niet rechtvaardigt.
 8. Reparatie en/of vervanging van (een van de onderdelen van) Goederen leidt niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.
 9. Bij aanspraken op garantie dient de originele factuur te worden overlegd.
 10. Ieder recht op garantie vervalt indien: – De door Opdrachtnemer gegeven aanwijzingen voor opslag, plaatsing, testen, installatie, montage, controle, onderhoud en/of gebruik niet exact zijn opgevolgd; – De pv installatie onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming; – Koper of niet door Opdrachtnemer ingeschakelde derden zonder toestemming van Opdrachtnemer aan de pv installatie werkzaamheden hebben verricht; – Koper enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.
 11. Uitgesloten van garantie zijn: – Schade aan de pv installatie door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte blikseminslag, aardbeving en/of vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer; – Schade aangebracht door handelingen van andere personen dan werknemers of onderaannemers van Zonion; – Schade door dieren, vandalisme, diefstal en molest; – Schade ontstaan door extreme weersomstandigheden als hagel (met een diameter > 25 mm en met gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23 m/s, windhozen, wervelstromen, zandstromen e.d.; – Schade/gebreken die ontstaan is /zijn als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen, e.d.; – Schade/gebreken die is/zijn ontstaan aan of door materialen die bij de Installatie door Opdrachtnemer zijn erkend en op uitdrukkelijk voorschrift van Koper zijn toegepast, terwijl de Opdrachtnemer het gebruik van deze materialen heeft ontraden. Schade/gebreken die het gevolg is/zijn van vormveranderingen in de bouwkundige onder- of draagconstructies, voor zover geen onderdeel van de pv installatie en aangebracht na Installatie van de pv installatie.
 12. Voor Installatie die Opdrachtnemer van derden betrekt zijn de garantieverplichtingen van Opdrachtnemer jegens de Koper nimmer groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van die derden jegens Opdrachtnemer.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken is beperkt tot het nakomen van de in het artikel 7 omschreven garantie.
 2. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of door haar ingehuurde derden is toegebracht. Behoudens opzet van Opdrachtnemer zelf is aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten. In alle gevallen waarin Opdrachtnemer gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te hare keuze, hetzij de factuurwaarde (indien de schade niet meer is dan de waarde van de factuur) van de geleverde zaken waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van Opdrachtnemer, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.
 3. Indien sprake is van een consumentenkoop komen Koper de rechten en vorderingen toe die de wet hem ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van een verkoper toekent.
 4. Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde zaken door leverancier of onderaannemers van Opdrachtnemer aan Opdrachtnemer kunnen – in alle redelijkheid – worden tegengeworpen, zullen door Opdrachtnemer ook aan de Koper kunnen worden tegengeworpen.
 5. De werknemers van Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de Koper beroepen op alle aan de Overeenkomst ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.
 6. Koper zal Opdrachtnemer, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door Opdrachtnemer van de Overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de Koper toekomen jegens Opdrachtnemer.

Artikel 9 – Overmacht

 1. Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder is (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede begrepen niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Opdrachtnemer afhankelijk is voor de levering en Installatie van de pv installatie. Indien Opdrachtnemer op de hoogte is dan wel redelijkerwijs kan zijn, zal zij Koper hierover informeren.
 2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat, onverminderd het bepaalde in artikel 10.
 4. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 10 – Annulering

 1. Indien sprake is van een consumentenkoop en tevens Installatie is overeengekomen of indien geen sprake is van een consumentenkoop kan Koper de overeenkomst kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden tot 7 werkdagen na de getekende offerte.
 2. Indien er door de Koper niet wordt voldaan aan de eerste betalingstermijn, heeft Opdrachtnemer het recht de order te annuleren (zie ook artikel 5).

Artikel 11 – Ontbinding

 1. Indien de Koper een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
 2. Indien de overeenkomst eindigt als gevolg van lid 1 van dit artikel voordat de overeengekomen zaken zijn geleverd, heeft Opdrachtnemer recht op de volle overeengekomen prijs voor die zaken verminderd met de rechtstreeks uit de beëindiging voortvloeiende besparingen.

Artikel 12 – Geschillen en toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan in verband met deze overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 13 – Privacy en gegevensbescherming

Opdrachtnemer verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het accepteren van de Aanvraag, het uitvoeren van de Overeenkomst, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Als Opdrachtgever geen prijst stelt op informatie over producten en diensten, kan dit kenbaar gemaakt worden aan Opdrachtnemer via internet (www.zonion.nl of bel 0321-316042).

Dronten, maart 2020